PRIVATLIVSPOLITIK

Privatlivspolitik for patienter

Vi passer på dine oplysninger som altid, men nu kan du læse hvordan;-)

Behandling af oplysninger

 

I forbindelse med min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler

og behandler Ørenæsehalslægen v. Mads Stougaard en række personoplysninger om dig.

 

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan 
Ørenæsehalslægen v. Mads Stougaard behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

 

 

Typer af oplysninger

 

Ørenæsehalslægen v. Mads Stougaard indsamler og behandler følgende typer 

af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

 

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 

•      Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, familierelationer og soci-

ale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

 

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 

•      Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanning-

Svar, mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold.

 

Formål

 

Jeg/Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 

•      Min/vores undersøgelse, diagnostik og behandling af dig

•      Udarbejdelse af lægeerklæringer

•      Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.

•      Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sy-

gehuslaboratorier

•      Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

•      Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

•      Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier

•      Afregningsformål

•      Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyt-

telsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.

o     Dokumentationspligt

o     Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk

hjemmel for behandlingen

o     Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-

staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til syste-

mer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, stands-

ning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af compu-

tersystemer og elektroniske kommunikationssystemer

o     Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til indivi-

der og myndigheder

o     Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre

o     Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder

o     Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.

o     Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

 

Frivillighed

 

Når jeg/vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du

er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig/os. Konsekvensen af ikke at give mig/os

personoplysningerne vil være, at jeg/vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle

tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

 

 

 

Kilder

 

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. syge-

huse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende

oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

 

Videregivelse af personoplysninger

 

I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af

dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 

•      Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn

til et aktuelt behandlingsforløb

•      Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Det Danske

Vaccinationsregister, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale

myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt her-

til ifølge gældende lovgivning.

•      Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)

•      Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil hen-

visningen er sendt.

•      Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne

•      Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videre-

gives oplysninger til de regionale afregningskontorer

•      Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelsty-

relsen via receptserveren

•      Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser

•      Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge og i visse

tilfælde det henvisende sygehus

•      I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber

 

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

 

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 

•      Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almin-

delige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d),

mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af da-

tabeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

•      Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den al-

mindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om

sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sund-

hedslovens kap. 9.

•      Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives

efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.

•      Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier sker efter reglerne i Sundhedssty-

relsens vejledning om håndtering af parakliniske undersøgelser i medfør af autorisationslo-

ven.

 

  • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til

regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og

sundhedsloven.

•      Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sund-

hedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler sær-

ligt kap. 3.

•      Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslo-

vens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdata-

baser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som pati-

ent.

•      Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes

til henvisende læge og i nogle tilfælde til henvisende sygehus efter reglerne i sundhedslovens

kap. 9.

•      Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående sam-

tykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).

•      Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke

efter reglerne i sundhedslovens § 43.

•      Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårø-

rende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter

reglerne i sundhedslovens § 45.

 

 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på sam-

tykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke

behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på sam-

tykke.

 

 

Brug af databehandlere

 

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos min/vores databehandlere, som opbevarer

dem på vegne af og efter instruks fra mig/os. Mine/vores databehandlere er p.t.

 

  • EG Clinea, klinikkens grundlæggende journalsystem
  • Auditiva, vedr. høreapparatbehandling

 

 

Opbevaringsperiode

 

Jeg/vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne

formål. Jeg/vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i mini-

mum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor jeg/vi er nødsaget til at

opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatnings-

sag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

 

 

Dine rettigheder

 

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysnin-

ger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få

begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af

personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

 

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af

dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig/os på klinikkens telefonnummer 58532311.

 

Adresseoplysninger på klinikken:

Ørenæsehalslægen v. Mads Stougaard

Jernbanevej 4B

4100 Ringsted, DK